Header Image

Ronde 1

Sessie Inclusie: doet iedereen mee?  (Sessieleider ntb)
Naam Iris Geerts Caroline van Lindert Maxine de Jonge Vera Dekkers
Organisatie Universiteit Utrecht Mulier Instituut Mulier Instituut Hogeschool Inholland
Titel Co-designing networked co-creation for more inclusive sporting encounters Een foto van het huidige organisatielandschap van sport voor mensen met een beperking De betekenis van inclusie in de sport volgens verschillende stakeholders De betekenis van inclusie in sport volgens kinderen met een beperking, ouders en sportprofessionals: resultaten van focusgroepen in het Sport Empowers Disabled Youth 2 project
Vraag/Stelling na pecha kucha Welke belemmeringen ervaren jullie in netwerken op het gebied van sport en bewegen? Wat zou de ideale organisatiestructuur zijn met het oog op het realiseren van een inclusieve sport- en beweegomgeving voor mensen met een beperking? De stakeholders zijn het niet helemaal met elkaar eens over de betekenis van inclusief sporten en bewegen. Is dit een probleem? Zo ja, hoe kan dit worden opgelost? We constateren dat beleidsmakers inclusie anders interpreteren dan de stakeholders die we binnen het SEDY project gesproken hebben. Hoe gaan we hier mee om?
Sessie Maatschappelijke waarde van sport (Sessieleider Karin van der Maat)
Naam Eva Heijnen Paul Huiszoon Paul Hover Jelle Schoemaker Liset Schrijvers
Organisatie Mulier Instituut Hogeschool van Amsterdam Mulier Instituut HAN Sports & Economics Research Centre De Haagse Hogeschool – Impact of Sport
Titel COVID-19-gerelateerde annulering van sportevenementen en de ervaren impact op sportdeelname Belevenis en maatschappelijk impact van de EURO 2020 op de stad Amsterdam: Inzichten van en reflectie op vier studies Olympisme in Nederland: bekendheid en associaties Open Clubs & Vitale Sportparken: eerste aanzet voor MKBA Buurtsportcoaches in Den Haag.
Eerste inzichten in maatschappelijke veranderingen door de inzet van buurtsportcoaches in Den Haag.
Vraag/Stelling na pecha kucha Kunnen (top)sportevenementen onder bepaalde voorwaarden de sportparticipatie van deelnemers, bezoekers en/of volgers verhogen? Wat zijn de kenmerken van maatschappelijk impactonderzoek en wanneer is het “slechts” een onderzoek naar ervaringen en tevredenheid? Heeft de Olympische Beweging met olympisme goud in handen? Welke waarde van Open Clubs & Vitale Sportparken zou je graag aan de MKBA willen toevoegen? Wat is ervoor nodig – en is dat überhaupt mogelijk en noodzakelijk – om de primaire focus van sportbeleid te leggen op continue sportaanbod dat aansluit bij de behoefte van diverse doelgroepen (zoals mensen in achterstandswijken)?
Sessie Sport: de invloed van huidig en toekomstig beleid (Sessieleider Remco Hoekman)
Naam Anne Luderus Ad Hoogendam Resie Hoeijmakers Jo Lucassen
Organisatie De Haagse Hogeschool Mulier Instituut Mulier Instituut Mulier Instituut
Titel De oogst op lange termijn van een scholing voor voetbaltrainers. Uitvoering lokale sportakkoorden; de invloed van de lokale context en het samenwerkingsverband Mystieke aantrekkingskracht als mogelijke indicatie van toekomstbestendige sportverenigingen 50 jaar professionaliseren in de sport: waar staan we en hoe nu verder?
Vraag/Stelling na pecha kucha In hoeverre wordt in Nederland een omgeving gecreëerd voor trainers om zich duurzaam te scholen? En in hoeverre wordt er onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van opbrengsten (implementatie van inhoud) van scholingen? Moet er meer oog zijn voor opbrengsten als verbetering van lokale structuren, versterking van netwerken en ontwikkelingen in het samenwerkingsverband bij de lokale sportakkoorden? Hoe kijken jullie aan tegen het belang van Goodsell’s geïdentificeerde ‘zachte’ organisatiekenmerken voor sportverenigingen? ‘In de box’ gewoonten van de sportsector belemmeren een geslaagde professionalisering.
Sessie Het bewegende kind (Sessieleider Johan Steenbergen)
Naam Gwennyth Spruijtenburg Jorien Slot Niek Schaper Pim Koolwijk
Organisatie Radboud Universiteit Mulier Instituut HVA Haagse Hogeschool
Titel Wat kenmerkt de jonge sporter? Het begrijpen van sportdeelname van leerlingen in de eerste klas vanuit een sociaalecologisch perspectief Wat is nodig om buitenspelen te stimuleren? Dynamische schooldag door digitale middelen (DSDM) Fundamental movement skill interventions in young children: a systematic review
Vraag/Stelling na pecha kucha De literatuur is niet eenduidig over hoe de sociale omgeving (ouders, vriendjes, trainers, docenten, etc.) een jongere kan beïnvloeden voor sport. Hoe kan de sociale omgeving volgens jullie voorkomen dat een jongere stopt met sporten? Ontwikkelingen als  verstedelijking, digitalisering en veranderd arbeidsethos hebben eraan bijgedragen dat buitenspelen minder vanzelfsprekend is. Hoe kunnen we juist die ontwikkelingen gebruiken om buitenspelen te stimuleren? Welke onderdelen van de mobiele applicatie zijn volgens jou essentieel en waarom? An early intervention start, and the content of an intervention seems important for long term FMS development. From your experience and knowledge, what prioritization should be given when developing an intervention to increase FMS levels at young age?

Ronde 2

Sessie Meten is weten: technologie en innovatie in sport en bewegen (onderzoek) #1 (Sessieleider Vincent Bastiaans)
Naam Tom Stevens Bas Nijenhuis Marleen Jansen Joan Dallinga Freek van Iersel
Organisatie Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Sport & Bewegen RUG KNLTB Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland HAN
Titel Scoren met tactische voetbaldata Monitoren van prestatie over de tijd in tennis: een systematische review De ontwikkeling van de Tennis-specific Agility Test (TAT) voor het monitoren van getalenteerde tennissers (Online) Gedragsveranderingstechnieken ter promotie van een gezonde leefstijl. Het meten van object-controle bij basisschoolkinderen: validiteit en betrouwbaarheid van een aanpassing van de BLOC-test
Vraag/Stelling na pecha kucha Stelling: Tactische data is voor trainers nu nog te complex voor succesvolle toepassing in het dagelijks proces. Vinden jullie dat we op basis van dit soort kenmerken talenten moeten (de)selecteren op jonge leeftijd? Wat zijn jullie ideeën over/ervaringen met onderzoek doen naar een cognitieve component? Hoe zou u ondersteund willen worden bij de inzet van e-coaching tools tijdens de uitvoer van een GLI programma? Is het zinvol/wenselijk om OC bij jongere kinderen te testen (4-8 jaar) en wat moeten sportproffesionals doen met deze informatie?
Sessie Sport en gezondheid (Sessieleider Jan Bouwens)
Naam Eline Nijmeijer Vera Weijer Dirk Hoevenaars
Organisatie UMCG, afdeling Beweginswetenschappen HAN university of applied sciences Vrije Universiteit
Titel Het effect van autonomie over de timing van feedback op de bewegingskwaliteit van wendbewegingen Do Paralympic athletes suffer from brittle bones? Prevalence of low bone mineral density in a representative cohort of Paralympic athletes. Associaties tussen het voldoen aan de beweegrichtlijnen, fysieke fitheid en gezondheid bij mensen met een dwarslaesie
Vraag/Stelling na pecha kucha Hoe zou autonomie kunnen bijdragen aan verbetering van bewegingskwaliteit bij ongeanticipeerde taken? How can we stimulate hip bone health in wheelchair dependent athletes? Is meer bewegen niet altijd beter?
Sessie (Pedagogisch) sport- en beweegklimaat (Sessieleider Remo Mombarg)
Naam Age Scheper Manon Olthof Johan Steenbergen Froukje Smits
Organisatie Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Utrecht Windesheim en Mulier Instituut Hogeschool Utrecht
Titel Vol plezier ontwikkelen: een pedagogisch verantwoord klimaat voor ieder kind Are U on Board? Basisbehoeften op wieltjes. Karakteristieken van sportvereniging vragen om specifieke realisatie van pedagogisch sportklimaat De turntopsportcultuur omturnen naar prestatie én plezier door inzichten in het socialisatieproces van ouders van talentvolle turnsters
Vraag/Stelling na pecha kucha Welk basisniveau van les/ traininggeven moet je beheersen om in staat te zijn de items in de checklist te implementeren in je les / training? Welke mogelijkheden zien jullie om het gebruik van audiovisuele middelen in een dergelijke (sportieve) context uit te breiden en stimuleren, en daarbij ook de sociale verbondenheid en competentie meer te bedienen? Welke professional in de sport pakt deze veranderkundige handschoen op?
Welke bouwstenen zou een scholings- en/of deskundigheidsbevorderingstraject moeten bevatten?
Hoe realistisch is de sport pedagogische opdracht voor een doorsnee sportvereniging?
Wat zou u de ouders adviseren om het welzijn van hun talentvolle dochters in het topturnen te waarborgen?

Ronde 3

Sessie SES en sportparticipatie (Sessieleider Jasper van Houten)
Naam Lonneke van Leeuwen Anne Annink Willem de Boer
Organisatie Julius Centrum UMC Utrecht Universiteit Utrecht HAN
Titel Belemmerende en bevorderende factoren voor sporten in het leven van kinderen en opvoeders met een lage gezinswelvaart De ervaringen van professionals en opvoeders met het aanvragen van financiële ondersteuning voor sportdeelname van kinderen Hoe hangt sportparticipatie samen met sociaaleconomische verschillen in gezondheid?
Vraag/Stelling na pecha kucha Welke factor wordt door de toehoorders gezien als kansrijke ingang voor interventies? Ofwel, welke factor is volgens de toehoorders veranderbaar, binnen de grenzen van wat haalbaar is qua tijd, geld, motivatie van actoren, etc.? Welke factor ziet u als een kansrijke ingang voor interventie die het aanvragen voor financiële ondersteuning voor sportdeelname door kinderen vergemakkelijkt, voor zowel professionals als opvoeders? Wat kunnen we om sportdeelname te vergroten zodat vooral de kwetsbare groepen daarvan de gezondheidsvruchten plukken?
Sessie Meten is weten: technologie en innovatie in sport en bewegen (onderzoek) #2 (Sessieleider Mark te Niet)
Naam Auke Damstra Shiannah Danen Raymund ten Broek Stefan van Meurs
Organisatie Sport Data Valley HAN Sport en Bewegen Urban Sports Performance Centre InnoSportLab ‘s-Hertogenbosch – Innovatie in gymnastische sporten
Titel Sport Data Valley, de data-analyse infrastructuur voor alle sportonderzoekers Longitudinal changes in body fat assessed by DXA are adequately reflected by skinfold measurements according to ISAK standards Validating accelerometer use for measuring impact forces in skateboarding. Verminderen van piekkrachten in de turnsport. Op zoek naar nieuwe wegen
Vraag/Stelling na pecha kucha Wat is jouw droom op gebied van Sport en data als technisch alles, maar dan ook alles mogelijk is? Hoe kunnen wij (Sport Data Valley) jou helpen om die droom te verwezenlijken? Zou je huidplooimetingen overwegen als instrument om lichaamssamenstelling van atleten te monitoren? (This question is to the audience) Understanding impact and training loads in unconventional sports is extremely challenging. In what ways could understanding forces better help assist in injury prevention and how can this information best be communicated/presented to the athletes? How has this been done in other sports? Welke (andere) dan de 4 geschetste ‘nieuwe wegen’ kunnen bijdragen aan het verminderen van piekkrachten in de (top)sport en zo mogelijk bijdragen aan het verminderen van blessures en sportuitval ?
Sessie Gevolgen van Covid-19 (Sessieleider Jelle Schoemaker)
Naam Malou Grubben Hemke van Doorn Janine van Kalmthout Sofie Vrieswijk Agnes van Suijlekom
Organisatie Radboud Universiteit Hogeschool van Amsterdam, Academie voor Lichamelijke Opvoeding, Lectoraat Bewegen In en Om School Mulier Instituut Mulier Instituut Mulier Instituut
Titel Veranderingen in sportdeelname tijdens COVID-19: Toename in de ongelijkheid? De effecten van de eerste COVID-19 lockdown op de ontwikkeling van de motorische vaardigheid van 6 tot 7 jarige kinderen Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen Gevolgen van de coronamaatregelen voor de motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen De gevolgen van de coronacrisis op talentvolle sporters in Nederland
Vraag/Stelling na pecha kucha Discussie: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat laagopgeleiden en mensen met financiële problemen minder snel stoppen met sporten/minder gaan sporten? Kun je op basis van een vergelijking van een meting direct voor de  lockdown en direct na de lockdown een uitspraak doen over de effecten van de lockdown op de ontwikkeling van motorische vaardigheden? Wat maakt die veerkracht en veranderkracht van sportverenigingen? Hoe kunnen we dit het beste oplossen?
Hoe kunnen we deze achterstand weer inhalen?
Ik ben benieuwd of jullie een talentvolle sporter kennen en één of meerdere van de besproken thema’s, of nieuwe thema’s, herkennen bij hem of haar?
Sessie (Toekomstig) talent (Sessieleider Marije Elferink-Gemser)
Naam Jesper Mulder Aylin Post Stein Menting Nikki Kolman Irene Faber
Organisatie RUG/UMCG – KNZB – Innosportlab de Tongelreep Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG / Kenniscentrum Sport & Bewegen Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Duitsland
Titel STAR Excursion Balance Test scores in relatie tot prestatieniveau in sport: een systematische review en meta-analyse De weg naar de zwem top: Het belang van reflecteren en evalueren tijdens en na de training.

Auteurs: Aylin K. Post; Ruud H. Koning; Chris Visscher; Marije T. Elferink-Gemser.

De ontwikkeling van pacing gedrag in zwemmen: een marker voor talent? Het belang van technische vaardigheden voor de toekomstige prestatie van jeugdtennissers: een prospectieve studie Grensoverstijgende talentontwikkeling – lessen uit het onderwijs voor de sport
Vraag/Stelling na pecha kucha Wat zijn de onderliggende mechanismen die verschillen in balans tussen prestatieniveaus veroorzaken? Wat zou een verklaring kunnen zijn dat elite zwemmers lager scoren op inzet maar toch harder zwemmen dan zeer-competitieve zwemmers? Op welke manier kan een coach pacing gedrag monitoren en ondersteunen? Kun je uit deze studie concluderen dat spelers onder de 14 jaar, die minder nauwkeurig en minder hard slaan, het niet meer tot toptennisser kunnen schoppen? Elke kind in Nederland geniet onderwijs. Daar liggen kansen voor de sport. Welke rol kan en/of moet het onderwijs innemen in de herkenning en ontwikkeling van sporttalent?